0

Shema Israel: “Ouve Israel”

Qual o siginificado profudo da oração bíblica “Shema Israel” “Ouve Israel” tão importante para os judeus?

A oração do Shema Israel é central na liturgia judaica. Sua origem está na Torá Escrita, com seus três parágrafos, e ao texto de “Ouve Israel” foi definitivamente instituída pelos nossos sábios como parte das preces diárias. Ela acompanhou os principais momentos do nosso povo e se transformou em sinônimo de reza.

שמע ישראל, יהוה אלוקינו יהוה אחד

דברים 6:4

Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad

Transliteração

Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor

Deuteronômio 6:4
Rezar segundo a Cabalá é algo eminentemente humano. Pode acontecer a qualquer hora do dia, e fazer-se de maneira formal ou informal. Com a cabeça baixa, muitas vezes nos pegamos falando brevemente com Deus. Em tempos de sofrimento e dor, ou mesmo quando experimentamos uma situação temporária de aflição, voltamo-nos para nosso Criador e solicitamos Sua assistência. Esta é a oração em sua forma mais primordial.
A Torá nos instruiu e nos deu maneiras específicas de aproximar-nos de Deus quando experimentamos dificuldades. É claro que o formato da reza não é o seu foco e que seu conteúdo extrapola o verbal. O que verdadeiramente importa na oração é que essa comunicação com Deus emane do coração.
Em um nível muito básico, o Shema Israel expressa nossa crença em um Deus Único e o reconhecimento de que somos dependentes de Sua benevolência e que Ele, como quem tudo controla, tem a capacidade de libertar-nos das nossas dificuldades. Alías este é o profundo significado de Adonai – a expressão de completa e plena dependencia da realidade à Deus. E, como tal, em um momento de necessidade, não importa quão trivial a necessidade possa parecer, voltamo-nos para Aquele que sabemos que pode ajudar.
A Torá se refere à oração como “o serviço do coração”, um ato impregnado de amor e reverência. A oração, metaforicamente, seria como a criança que se aproxima dos seus pais amorosos e pede sua misericórdia e sua compreensão.
A oração não é somente um veículo para apresentar nossas necessidades diante de Deus. Na verdade, a oração de Shema Israel representa o principal meio de conexão entre a consciência e o divino, como uma ilha no tempo em que nossas almas são libertadas, e estão livres para cuidar da elevação para as alturas celestiais. Ao proferir “Ouve Israel” há um impacto indelével para o dia inteiro.
Originalmente, a mitzvá de orar não se referia a nenhum horário específico, e não havia nenhum texto definido. Cada indivíduo escolhia suas próprias palavras para se dirigir ao Criador. Havia, no entanto, um formato padrão para a oração: louvor a Deus, seguido por pedidos feitos a Ele para suprir as necessidades de todos; e no final se expressava a gratidão por tudo que D’us fez por nós – tanto coletivamente quanto individualmente.
Após a destruição do Templo Sagrado em Jerusalém, em 423 AEC, os judeus foram exilados para a Babilônia por setenta anos. A nova geração nascida na diáspora não era, em grande parte, fluente em hebraico – a “língua sagrada”. De fato, muitos se expressavam numa língua falada que era uma combinação de babilônico, persa, grego e outros idiomas mais o que os impedia de se comportarem adequadamente ao formularem suas próprias orações.
Para resolver essa questão, Esdras, o Escriba – juntamente com os Homens da Grande Assembleia, constituída por 120 profetas e sábios – estabeleceram um texto padrão para a oração em hebraico. Eles também instituíram três orações diárias: manhã, tarde e noite; uma quarta é adicionada após as orações da manhã no Shabat e nas festividades judaicas; e uma quinta em Iom Kipur. Leia sobre quem inventou a sinagoga.
No auge de cada uma das orações está a Amidah, uma série de dezenove bênçãos. As orações da manhã e da noite incorporam o Shema, de acordo com a mitzvá da Torá, que diz que ele deve ser recitado de manhã e à noite. Salmos, bênçãos e orações selecionadas completam o quadro. Leia sobre a maneira única como os judeus oram hoje.

ואהבת, את יהוה אלוהיך, בכל-לבבך ובכל-נפשך, ובכל-מאודך. והיו הדברים האלה, אשר אנוכי מצווך היום--על-לבבך ושיננתם לבניך, ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך. וקשרתם לאות, על-ידך; והיו לטוטפות, בין עיניך. וכתבתם על-מזוזות ביתך, ובשעריך.

דברים ו:ה-ט
Transliteração
Veahavtá et Adonai Elohêcha, bechol levave-chá uvchol nafshechá uvchol meodêcha. Vehayu hadevarim haêle, asher Anochi metsavechá hayom al levavêcha. Veshinantam levanêcha vedibartá bam, beshivtechá bevetêcha, uvlechtechá vadêrech uvshochbechá uvcumêcha. Ucshartam leot al yadêcha vehayu letotafot ben enêcha. Uchtavtam al mezuzot betêcha uvish’arêcha.
E amarás ao Eterno, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda as tuas posses. E estas palavras que eu te ordeno hoje estarão sobre o teu coração, e as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. E as atarás como sinal na tua mão, e serão por filactérios [Tefilin] entre os teus olhos e as escreverás nos umbrais [Mezuza] de tua casa e nas tuas portas.
Deuteronômio 6:5-9

והיה, אם-שמוע תשמעו אל-מצוותיי, אשר אנוכי מצווה אתכם, היום--לאהבה את-יהוה אלוהיכם, ולעובדו, בכל-לבבכם, ובכל-נפשכם.ונתתי מטר-ארצכם בעיתו, יורה ומלקוש; ואספת דגנך, ותירושך ויצהרך. ונתתי עשב בשדך, לבהמתך; ואכלת, ושבעת. הישמרו לכם, פן יפתה לבבכם; וסרתם, ועבדתם אלוהים אחרים, והשתחוויתם, להם. וחרה אף-יהוה בכם, ועצר את-השמיים ולא-יהיה מטר, והאדמה, לא תיתן את-יבולה; ואבדתם מהרה, מעל הארץ הטובה, אשר יהוה, נותן לכם. ושמתם את-דבריי אלה, על-לבבכם ועל-נפשכם; וקשרתם אותם לאות על-ידכם, והיו לטוטפות בין עיניכם. ולימדתם אותם את-בניכם, לדבר בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך. וכתבתם על-מזוזות ביתך, ובשעריך. למען ירבו ימיכם, וימי בניכם, על האדמה, אשר נשבע יהוה לאבותיכם לתת להם--כימי השמיים, על-הארץ

דברים יא: יג-כי
Transliteração
Vehayá im shamôa tishmeú el mitsvotai, asher Anochi metsavê et’chêm hayom, leahavá et A-do-nai E-lo-he-chêm, ul’ovdô bechol levavchêm uvchol nafshechêm. Venatati metar artsechêm be‘i-tô, yorê umalcosh, veassaftá deganêcha vetiro-shechá veyits‘harêcha. Venatati êssev bessadechá livhemtêcha veachaltá vessavá’ta. Hishameru la-chêm pen yiftê levavchêm, vessartêm vaavadtêm elohim acherim, vehishtachavitêm lahêm. Vecha-rá af A-do-nai bachêm, veatsar et hashamáyim, velô yihyê matar, vehaadamá lo titen et yevulá.

Vaavadtêm meherá meal haárets hatová asher A-do-nai noten lachêm. Vessamtêm et devarai êle al levavchêm veal nafshechêm, ucshartêm otam leot al yedchêm, vehayu letotafot ben enechêm. Veli-madtêm otam et benechêm, ledaber bam, beshiv-techá bevetêcha, uvlechtechá vadêrech, uvshoch-bechá uvcumêcha, uchtavtam al mezuzot betêcha uvish’arêcha. Lemáan yirbu yemechêm vimê vene-chêm, al haadamá asher nishbá A-do-nai laavotê-chem, latet lahêm, kimê hashamáyim al haárets.

E se obedecerdes aos meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar ao Eterno, vosso Deus, e servi-Lo com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, então Eu, o Eterno, darei a chuva à tua terra a seu tempo - a chuva precoce e a chuva tardia - e colherás o teu grão, o teu mosto, e o teu azeite. E darei erva no teu campo para teus animais, e comerás e te fartarás. Guardai-vos para que não suceda que o vosso coração vos seduza, e vos desvieis, sirvais outros deuses e vos prostreis diantes deles. Então o furor do Eternose acenderá contra vós, e fechará os céus e não haverá mais chuva; e a terra não dará mais o seu produto e perecereis rapidamente da boa terra que o Eterno vos dá. E poreis estas minhas palavras em vosso coração e em vossa alma, e as atareis como um sinal n vossa mão e serão por frontais [Tefilin] entre vossos olhos. E ensiná-las-eis a vossos filhos falando delas, quando estiveres sentados em vossa casa e quando andares pelo caminho, e ao vos deitardes e ao vos levantardes. E as escreveris nos umbrais [Mezuza] da vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Eterno jurou a vossos pais que a daria a eles por todos os dias que os céus estiverem sobre a terra.
Deuteronômio 11:13-21

ויאמר יהוה, אל-משה לאמור. דבר אל-בני ישראל, ואמרת אליהם, ועשו להם ציצית על-כנפי בגדיהם, לדורותם; ונתנו על-ציצית הכנף, פתיל תכלת. והיה לכם, לציצית, וראיתם אותו וזכרתם את-כל-מצוות יהוה, ועשיתם אותם; ולא-תתורו אחרי לבבכם, ואחרי עיניכם, אשר-אתם זונים, אחריהם. למען תזכרו, ועשיתם את-כל-מצוותיי; והייתם קדושים, לאלוהיכם. אני יהוה אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצריים, להיות לכם, לאלוהים: אני, יהוה אלוהיכם

במדבר טו: לז-מא
Transliteração
Vayômer Adonai el Moshê lemor: Daber el Benê Yisrael veamartá alehêm, veassu lahêm tsitsit al canfê vigdehêm ledorotam. Venatenu al tsitsit ha-canaf, petil techêlet. Vehayá lachêm letsitsit, ur‘-itêm otô, uzchartêm el col mitsvot Adonai, vaas-sitêm otam, velô tatúru acharê levavchêm veacha- tizkeru vaassitêm et col mitsvotai, vihyitêm kedoshim l’Elohechêm. Ani Adonai, Elohechêm, asher hotsêti et’chêm meêrets Mitsráyim, lihyot lachêm l’Elohim. Ani Adonai Elohechêm (Ani Adonai Elohechêm). Emet.
E o Eterno falou a Moisés dizendo: "Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que façam para eles franjas [Tsitsit] sobre as bordas de suas vesters, pelas suas gerações; e porão sobre as franjas de cada canto um cordão azul-celeste. E será para vós como franjas, e as vereis e lembrareis todos os mandamentos do Eterno, e os cumprireis; e não errareis segundo os impulsos de vossos corações e de vossos olhos, pelos quais vós vivies a errar. Para que vos lembres e cumprais todos os Meus preceitos e sejais santos, para com vosso Deus. Eu sou o Eterno, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para ser vosso Deus - Eu sou o Eterno, vosso Deus.
Números 15:37-41
 • Shalom, R. . Quando rezo o Keriat Shema costumo incluir, como o faz o sidur, o versículo “Baruch shem kevod malchuto leolam vaed”. Por que no material acima esse versículo não foi mencionado?

 • Fernanda disse:

  Sim sou Fernanda biscaya, a muitos anos que também faço o shema Israel pela manhã e pela noite. Rabino até sonho que estou a fazer o shema Israel obrigado rav

 • Patrícia disse:

  Há uma outra possível tradução para o versículo “Guardai-vos para que não suceda que o vosso coração vos seduza, e vos desvieis, sirvais outros deuses e vos prostreis diante deles.” , que diz (mais ou menos) o seguinte: “não deixe que teus desejos te seduzam e que sejas dominados por eles”. Isso me faz pensar no que HaShem disse a Caim: “o teu desejo será contra ti, cumpre a ti dominá-lo”. E também em Jeremias 17:9-10 “Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso; quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos; e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações.” Alinhar sentir, pensar e agir com as Leis de HaShem é um desafio diário!! E como diz o filósofo…”beber, cair e levantar”… é preciso ser lembrado disso 2x/dia e crer que as oportunidades para dominar o próprio desejo realmente se renovam todas as manhãs! Falar é mais fácil que fazer ;). Estou trabalhando nisso!

 • Eleandro disse:

  minha primeira leitura já estou amando

 • >
  X